Infonetz-OWLInfonetz-OWL
Startseite
Das Infonetz

Suche

 
Katalog 
Druckversion

Mitreden
Impressum
Hilfe
Partner

Logo Nordrhein-Westfälische Stiftung für Umwelt und Entwicklung

Logo Umweltzentrum

Enerjik Şekilde Bina Sağlamlaştɪrɪlmasɪ

Önbilgi

Evin çatɪsɪndaki güneş enerjisi tesisatɪ

Binalarɪ enerji tasarrufu için sağlamlaştɪrmanɪn birçok imkânɪ vardɪr. Bina cephesine set çekmek, yeni pencereler takmak, modern kalorifer tesisatɪ kurmak veya yenilenen enerjiler olabilir.

Çepeçevre yenilemek şart değildir. Tek tük yapɪlan enerji tasarruflu yenilemeler iklimi korumaya ve fer'ȋ masraflarɪn düşmesini sağlar. Yapɪlan yatɪrɪmlar kendini ileriki senelerde gösterir. Devlet binalara enerji tasarruflu yapɪlan yatɪrɪmlarɪ destekler.

Tavsiye ve uygulama

Enerji Danɪşmanlɪğɪ / Binayɪ Gözden Geçirmek / Enventar Tanzimi

Geniş çapta yenileme yapma planɪnɪz varsa veya yenileme başlatmak istiyorsanɪz, önceden ayrɪntɪlɪ bir şekilde danɪşma alɪnɪz. Enerji tasarrufuna yönelik atɪlɪmlar yapɪlmadan önce binanɪzɪn enerjik durumu ve inşaai durumu iyi bir şekilde gözden geçirilmeli ve analiz edilmelidir. Çeşitli kurumlar her duruma uygun hizmet sunarlar.

Genel enerji danɪşmanlɪğɪnda bilgiler edinip ve ayrɪca hususi sorularɪnɪza; örnek olarak güneş enerjisi, cevap alabilirsiniz. Ayrɪca evinize gelinip evinizde enerji tasarrufu imkânlarɪnɪ sunan danɪşmanlar da vardɪr.

Enerji danɪşmanlɪğɪ yapan şirketler değişiktir. Zanaat şirketleri belrli kalifiye ile danɪşmayɪ sunarlar ve isteğe göre gerekli olan bina sağlamlaştɪrmasɪnɪ da yaparlar.

Enerji danɪşmanlɪğɪn ücretin bir kɪsmɪ çeşitliliğine göre devlet tarafɪndan üstlenilir.

 

 

Aşağɪda enerji danɪşmanlɪğɪnɪ, binayɪ gözden geçirme tatbikatɪnɪ içeren liste bulunur:

  • NRW Enerji Danɪşmanlɪğɪ Tüketici Santralɪ
  • NRW tüketici santralɪ enerji danɪşmanlarɪ NRW eyaletindeki birçok şehirdeki tüketicileri nötr, ehil bir kişi olarak ve cüzi bir rakam karşɪlɪğɪnda danɪşma hizmeti sunar. Ev sahiplerine ilk başta enerji tasarrufu konusunda temel bilgiler verilir. Yapɪlabilinecek tadilatlar ve destek konusunda ayrɪntɪlar verilir. Yarɪm saatlik danɪşma 5 Avro tutarɪndadɪr ve daha önce telefonla konu ile ilgili danɪşma bürosundan randevu alɪnɪr. Bazɪ şehirlerde enerji danɪşmanlarɪ eve gelirler ve danɪşma tutarɪ 60 Avro'dur. Bakɪnɪz: http://www.vz-nrw.de
  • İlk Başta Yapɪlan Enerji Danɪşmanlɪğɪ
  • Mimar veya inşaat mühendisi evi muayene maksadɪyla dolaşɪrken, evin o an ki durumu hakkɪnda bilgi verir. Düzeltme yöntemlerini ve enerji tasarrufu edildiğinde ne kadar miktar kârda olunacağɪ ve nerelerden maddi destek alɪnacağɪ konusunda bilgi verir. En sonunda detaylɪ bir rapor modernize imkânlarɪyla sunar. Tutarɪ 100 Avro'dur; devlet 52 Avro'sunu üstlenir. Yakɪnɪnɪzdaki danɪşmanlarɪn listesini NRW mimarlar odasɪnɪn elektronik sayfasɪnda Beraterliste der Architektenkammer ve mühendislik odasɪnɪ sayfasɪnda Beraterliste der Ingenieurkammer-Bau NRW bulabilirsiniz.
  • Bina Enerji Çeki Aksiyonu
  • NRW Enerji ajansɪ tarafɪndan yetiştirilen tamirciler – kimliklerinden belli olurlar- enerji ile ilgili ölçüm yapɪp, verileri enerji ajansɪ NRW tarafɪndan hazɪrlanan ölçüm değerleri listesine kayɪtlarlar. Bu bazda enerji tasarruflu, yaklaşɪk olarak tutacak masraf miktarɪ gibi teklif kataloğu hazɪrlanɪr. Bu katalog „Der Gebäude-Checker war da- Tipps für die Umsetzung von Energiemaßnahmen“, ʺBina ölçümcüsü oradaydɪ- Enerji tedbirleri ve tertiplenmesi broşürüʺ ile müşterilere postalanɪr. Bunun tutarɪ 77 Avro'dur ve eyalet 52 Avro'sunu üstlenir. Ev sahipleri sadece 25 Avro öder. Bu teklif 01.01.1980 tarihinden önce inşaa edilmiş binalar için geçerlidir ve 6 daireye kadar olan binalar için geçerlidir. Bölgenizdeki „Gebäude-Checker“ adreslerini www.mein-haus-spart.de sayfalarɪnda bulabilirsiniz.
  • Federal Almanya Cumhuriyeti İktisadȋ Ve Teknoloji Bakanlɪğɪ Destekli Ev Danɪşmanlɪğɪ
  • Federal Alman Cumhuriyeti İktisadȋ ve Teknoloji Bakanlɪğɪ ʺmühendislik ayarɪndaki enerji danɪşmanlɪğɪnɪʺ destekliyor. Geniş çaptaki danɪşmayɪ ve termoğrafik çekimleri uzman mühendisler veya mimarlar tarafɪndan binanɪn büyüklüğüne, dairelerin sayɪsɪna göre devletin üstlendiği 350 Avro kadarlɪk bir destekle yaparlar. Danɪşma kople bina içindir- inşaȋ tekniği, tesisatlar ve inşaat izninin 1994 senesinden önce olmasɪ gereklidir. Daire, ev sahipleri ve de kiracɪlar başvurabilirler. Diğer bilgiler için www.bafa.de/energiesparberatung sayfalarɪnɪ okuyabilirsiniz.
Güneş enerjili elektrik göstergesi

 

Enerji Kimliği

Bu konu ile ilgili herşeyi bilgiağɪ sayfasɪ Enerji pasaportu/ Enerji kimliği altɪnda okuyabilirsiniz.

 

Enerji Tasarruf Yönetmeliği

Bu yönergenin içeriği nedir, hangi binalar için geçerlidir. Tüm cevaplarɪ ve bilgileri www.bmvbs.de/energieeinsparverordnung sayfalarɪnda okuyabilirsiniz.

 

 

Termoğrafik Ekspertiz

Ültrakɪrmɪzɪ kameralarla sɪcağɪ ölçen resimler yapɪlɪr. Bu ölçümle binanɪn nereden sɪcaklɪğɪ kaybettiği tespit edilir. Elde edilen tespitler ɪskala şeklinde kayɪt edilir. Iskaladaki veriler yüzeydeki sɪcağɪn dağɪlɪmɪnɪ gösterir. Tam olarak tespit için ev içinin ve dɪşɪnɪn 10º C olmasɪ gereklidir. Onun için soğuk hava mevsimlerinde ölçüm yapɪlɪr. En uygun ölçüm havanɪn bulutlu olduğu veya kuru kɪş gecelerinin olduğu zamandɪr. Termoğrafik resim için kamera tekniğinin en azɪndan 300 x 200 Pixeln ve hava ölçüm hassaslɪğɪnɪn 0,08ºC küçük olmasɪ gereklidir.

 

Termoğrafik Ekspertizi Desteklenmesi

Federal Alman Cumhuriyeti İktisadȋ ve Teknoloji Bakanlɪğɪ termoğrafik ekspertizi destekliyor. Dikkat edilecek nokta ekspertiz yapɪldɪktan sonra 3 ay içerisinde tadilatlara başlanɪlmasɪdɪr. Başvurunun yaz aylarɪnɪn sonuna doğru veya sonbahar başlangɪcɪ yapɪlmasɪ tavsiye edilir, çünkü ölçümler için hava serinlemeye bu dönemlerde başlar.

Bundesverband für Angewandte Thermografie e.V. (VATh) sayfasɪnda bölgenizdeki ölçüm yapan şirketlerin adresini bulabilirsiniz www.vath.de.

 

Dɪş Cepheye, Çatɪya Ve Bodrum Katɪnɪn Tavanɪna Bent Çekilmesi

Enerji tüketiminin yaklaşɪk % 80'i duvarlarɪn ɪsɪnmasɪ içindir. Soğuk mevsimlerde ɪsɪ, dɪş cephesine bent çekilmemiş evlerden duvar,çatɪ ve taban aracɪlɪğɪyla dɪşarɪ sarfolur, bu da çok ɪsɪ enerjisine ihtiyaç var demektir. İyi bir bentle ɪsɪ sɪcaklɪğɪ kaybɪ ve ɪsɪlandɪrma için ödenen yüksek miktar engellenir.

Öncelikle şu sorular cevaplandɪrɪlmalɪdɪr: Dɪş cepheye bent çekmek için hangi imkânlar vardɪr, hangi malzemeler kullanɪlmalɪdɪr, içten bent yeterli olur mu, koruma altɪnda olan eski binalara gerekli midir, hangi türde bentlemeler vardɪr, bodruma en iyi şekilde nasɪl bent çekilir, ɪsɪ köprüsü oluşan yerlere neler yapɪlmalɪ? İyi bir enerji danɪşmanɪ size bu sorular ve cevaplarɪ hakkɪnda bilgilendirir ve karar vermenizde yardɪmcɪ olur.

İsterseniz daha önce Alman Enerji Ajansɪ- Deutsche Energieagentur „Zukunft Haus“-ʺGelecek Evʺ internet sayfasɪndan bilgiler edinebilirsiniz www.zukunft-haus.info/daemmung . Danɪşma bürolarɪ ve broşür siparişi: www.vzbv.de/shop .

Bent malzemelerin tükenmeyen ham maddeden olmasɪ ekolojik bakɪmdan yararlɪdɪr, www.naturdaemmstoffe.info .

NRW Enerji Ajansɪ çeşitli bent malzemelerini içeren bir liste yayɪnlamɪştɪr: „Dämmstoffe im Vergleich“ www.mein-haus-spart.de/daemmstoffe.pdf .

 

Pencereler, Dɪş Kapɪlar Ve Kepenk Kutularɪ

Ekseriyetle binalarɪn pencereleri en az ɪsɪ korumalɪdɪr, çoğunlukla tek kat camlɪdɪrlar. Isɪ koruyucu camlar veya üç kat camlɪ olan pencereler enerji tasarrufu sağlar. Alman Enerji Ajansɪ „Zukunft Haus“, ʺGeleceğin Eviʺ adlɪ sayfasɪyla, pencereler ve kepenkler hakkɪnda bilgi verir: www.zukunft-haus.info/fenster .

www.thema-energie.de/fenster sayfasɪda geniş çapta bilgi verir.

 

Havalandɪrma, Doğru Havalandɪrma

Özellikle bent çekildikten, pencerelerin yenilenmesinden sonra düzenli hava değişimi nem ve küf oluşmamasɪ için çok önemlidir. Yeterli havalandɪrmaya dikkat etmek gerekir. Bilgileri Richtig lüften sayfasɪnda okuyabilirsiniz.

 

Sɪcak Suyun Hazɪrlanmasɪ

Sɪcak su hazɪrlanɪrken enerji tasarrufu için birçok imkânlar vardɪr. Ne kadar su tükettiğinizin ve ödediğinizin haricinde, sɪcak suyun hazɪrlanɪşɪnda harcanɪlan enerjide çok önemlidir. Bu konu hakkɪndaki bilgileri www.zukunft-haus.info/warmwasser sayfasɪnda okuyabilirsiniz.www.zukunft-haus.info/de/verbraucher/energieeffizient-sanieren/massnahmen

Sɪcak su elde etmek için termik güneş enerji petleri kullanɪlabilinir. Yaz aylarɪnda sɪcak su güneş enerjisinden sağlanɪlabilinir. Güneşin sɪcaklɪğɪ yeterli gelmezse direk kalorifer kazanɪ devreye girer.

NRW Enerji Ajansɪ bu konu ile ilgili şu örneği yayɪnlamɪştɪr: ʺGünlük 160 litrelik su tüketiminde 5 metrekarelik petle ve 300 litre biriktirme hacmi iyidir.ʺ Kaynak: Energieagentur NRW (2007). Energetische Gebäudesanierung. Altes Haus wird wieder jung! Wuppertal. S. 14

Diğer bilgiler için: www.zukunft-haus.info/solarwaerme.

 

Kalorifer Kazanɪnɪn Yenilenmesi

Modern kalorifer kazanɪyla ve ɪsɪtma tekniğiyle hem çevreyi koruma amaçlɪ hem de az masraflɪ bir yolla ɪsɪ sağlanɪlabilinir. Eski kazan bozulmamɪş ise bile ve 20 seneden fazla kullanɪlɪyorsa, değiştirmekte çok fayda vardɪr. Enerji danɪşmanlɪğɪ bilgiler verir ve karar vermenizde yardɪmcɪ olur. Hangi enerji taşɪyɪcɪlarɪ, hangi kalorifer kazanɪ ve nereye yerleştirilmeli, ɪsɪ dağɪtɪmɪ nasɪl ayarlanmalɪdɪr ve ne zaman yenilenmesi daha iyi olur vb. gibi bilgileri Alman Enerji Ajansɪ sayfasɪnda bulabilirsiniz: www.zukunft-haus.info/heizung. Diğer bilgiler için www.thema-energie.de

 

Yenilenilebilen Enerjilerden İstifade Etme

Kim ɪsɪ ihtiyacɪnɪ yenilenebilen enerji ile sağlɪyorsa, sadece tasarruf yapmaz, sorumluca küresel iklimide korur ve gelecek nesile bir yaşam sağlar.ʺ Kaynak: www.zukunft-haus.info/de.

Hangi formda ve imkânlarda evinize içten ve dɪştan yenilenilebilen enerji tesisatlarɪ olabilir hususunda enerji danɪşmanlarɪ yardɪmcɪ olurlar; su ɪsɪtmak için güneş enerjisi, elektrik elde etmek için fotovoltajik tesisler vb. gibi yenilenilebilen enerji kaynaklarɪ danɪşmanɪn içerikleridir. Geniş bilgi www.zukunft-haus.info/erneuerbare-energien.

 

Yenilenilebilen Enerji Yasasɪ

Yenilenilebilen Enerji Yasasɪ elektrik ve ɪsɪ sağlamayɪ yenilenilebilen enerji kaynaklarɪndan sağlamak için destek vericidir. Yenilenilebilen elektrik için belirli ödünlendirme yapɪlɪr. Yasanɪn amacɪ petrol, doğal gaz ve kömür kullanɪmɪnɪ azaltmaktɪr ve iklimin, doğanɪn korunmasɪna destek vermektir. 01.Ocak.2009 senesinde yasa yürürlüğe geçirilmiştir. Yasa hakkɪnda ve genel bilgiler için www.erneuerbare-energien.de altɪnda okuyabilirsiniz.

 

Yenilenilebilen Enerji Isɪ Yasasɪ

Yenilenilebilen Enerji Isɪ Yasasɪ ɪsɪ(tma) sektöründe yenilenilebilen enerjilerin kullanɪlmasɪnɪ destekler. 01.Ocak.2009 senesinde yürürlüğe girmiştir. Yasa hakkɪnda ve genel bilgiler için http://www.erneuerbare-energien.de.

 

Maddi İmkânlar

Enerji tasarrufu ve yenilenilebilen enerji kaynaklarɪnɪn kullanɪmɪ için devlet, eyalet ve yerel belediye imkânlar sunar. Maddi imkânlar bir defalɪğa mahsus, geri ödememek şartɪyla maddi destek, faizi düşük kredi veya vergiden indirimli gibi olabilir.

Enerji danɪşmanlɪğɪnɪn içeriğinden biri de finanse imkânlarɪdɪr.

Değişik kurumlar bu konu ile ilgili listeler yapmɪşlardɪr:

Yeniden inşa etmek için kredi enstitüsü, KfW, Förderbank

www.kfw-foerderbank.de

Alman Federal Cumhuriyeti teşviki veri bankasɪ

www.foerderdatenbank.de

NRW eyaletindeki destek veren enerji kurumlarɪnɪn listesi

www.energieagentur.nrw.de

BINE enformasyon hizmet bilgi bankasɪnda Avrupa Birliği, Devlet, Eyalet ve Yerel Belediyelerin maddi destekleri ve enerji kurumlarɪnɪn listesini bulabilirsiniz. www.energiefoerderung.info

0228/92379-14 telefon numarasɪnɪ arayɪp, maddi destek için danɪşma alabilirsiniz.

 

Doğu Vestfalya- Lippe

Enerji Teşvik Ağɪ OWL

ʺYenilenibilen enerji ve enerji kuvvetinin yükselmesi - bizim önem verdiğimiz ve geleceği olan bir şeydir. Bunun gelişimi için değişik yetkili alanlarda 100 üyeden fazla Enerji Teşvik OWL Ağɪ'nda beraber çalɪşmaktadɪrlar.ʺ

energie-impuls-owl.de

 

İklimMasa Bielefeld

İklimMasa Bielefeld kendisini şöyle anlar:

Enerji yükselim ve iklim koruma ağɪnɪn ustalarɪ.

İklimMasa Bielefeld e.V. enerji danɪşmanlɪğɪ, yapɪ biyolojisi, mimarȋ, mühendislik, yontma, çatɪ inşasɪ, boya-badana, güneş enerjisi tekniği, kalorifer ve finanse konularɪnda ustalardɪr. Amaçlarɪ Bielefeld halkɪnɪ, geleceğin önemli konusu olan enerji tasarrufu, iklim korumasɪ, CO2-azalmasɪ ve kalɪcɪ bina sağlamlaştɪrɪlmasɪ ve inşaa gibi, hassaslaştɪrmak ve ticari boyutu için motive etmek, yerel iklim koruma hedeflerinin ulaşɪlmasɪnda desteklemektir.

www.klimatisch-bi.de

 

İklimMasa Gütersloh

Gütersloh İklimMasa e.V. Gütersloh kentindeki binalarɪn ɪsɪ tekniğini düzeltme ile ilgili çalɪşma yapar. 90'dan fazla mimarlar, inşaat mühendisleri ve kredi enstitüleri dernekte angajman gösterirler. Ev sahipleri bilgilendirme toplantɪlarɪ ve danɪşmanlɪk hizmetleriyle enerji modernizesiyle eski binalarɪn sağlamlaştɪrɪlmasɪ yolu sağlanɪr. Ayrɪntɪlɪ bilgi için:

www.klimatisch.de.

 

EskiBinaYeni Gütersloh

Enerjik Bina Sağlamlaştɪrɪlmasɪ = Yerel Ekonomik Destek, Eski Bina Modernize Etme Bilgileri

www.alt-bau-neu.de/kreis-guetersloh

 

İklimMasa Herford e.V.

Bina sağlamlaştɪrɪlmasɪ - Enerji tasarrufu – İklimi koruma

www.klimatisch-herford.de

 

Bielefeld Pasif ev bileşeni ile birkaç katlɪ binalarɪn modernizesi www.mein-haus-spart.de

 

İrtibat

e&u enerji bürosu Bielefeld

e&u enerji bürosu GmbH senelerdir bağɪmsɪz enerji danɪşmanlɪğɪ sunar.

Elemanlar ( Mimarlar odasɪ ve mühendislik odasɪ üyeleri ve Kuzey Ren Vestfalya inşaat mühendisliği odasɪ ) ilk- enerji danɪşmanlɪğɪnɪ sunarlar.

www.eu-energiebuero.de

 

OWL Tüketici Santralɪ'nɪn Enerji Danɪşmanlɪğɪ

Doğu Vestfalya Lippe'de bulunan kentlerde; Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Minden, Paderborn, Rietberg ve Verl kentinde enerji danɪşmanlɪğɪ hizmeti sunulur. www.verbraucherzentrale-nrw.de

 

Bielefeld Belediye'sinin Enerjik Bina İnşaasɪ Danɪşmanlɪğɪ

Binalarɪn enerjik sağlamlaştɪrɪlmasɪ konusunda, tüm vatandaşlar ücretsiz ve bağɪmsɪz bir şekilde bilgilendiririrler.

www.bielefeld.de/bauberatung

 

Enerji Ajansɪ NRW

Hotline Hotline Bina sağlamlaştɪrɪlmasɪ: 01803 / 19 00 00 (9 ct/Min. sabit telefon hattɪ, Cep/Mobil vericilerine göre fiyat değişir.)

 

Alman Enerji Ajansɪ

Enerji-Hotline yenilenibilen enerjiler ve yararlɪ enerji kullanɪş şekli ile ilgili 08000 736 734 telefon numarasɪ altɪnda ve ücretsiz bilgiler verir.

 

Federal Almanya Ekonomi ve İhracat Kontrolü Hizmet Alanɪ (BAFA),

Enerji Danɪşmanlɪğɪ hak sahibi olanlarɪn listesi:

www.bafa.de

 

Pin Duvarɪ

İyi bir şey yap ve göster – Eviniz için takdirnâme

ʺEvinize iyi set çekilmiş mi? Yenilenibilen enerji sistemini kullanɪyor musunuz? Isɪ korumasɪ veya yenilebilinen enerjilerin kullanɪmɪ, enerji tüketimi sorumluluğu, bu bölümdeki iş alanlarɪnɪn emniyeti ve çevre korumasɪ için bir şeyler yapabilirsiniz.

Ev sahipleri kendilerini ʺEnerji tasarruflu NRWʺ olarak arz edebilirler. Evlerin iç mekânlarɪnda enerji ile ilgili yapɪlmɪş kaliteler görünmese bile, enerji tasarrufu için yapɪlan yatɪrɪmlar, enerji tasarrufu yapmak veya güneş enerjisini kullanmak saklanmamalɪdɪr.

Bunun için Ekonomi, Ortahalliler Sɪnɪfɪ ve Enerji NRW binanɪzɪ ʺEnerji Tasarruflu NRWʺ afişiyle takdir etmek ister.ʺ Kaynak: www.mein-haus-spart.de

 

Ders Malzemeleri

EnergieAgentur.NRW Öğretmen Ve Eğitmenleri Destekler

Enerji Ajansɪ öğretmen ve eğitmenler çocuklarɪ ve gençleri ham maddelere itinalɪ muamaele ve enerji duyarlɪ kullanɪmɪ için yapɪlan faaliyetlerde destekler. Çeşitli malzemeler, medya sunulur.

Enerji Ajansɪ okullarda tasarruflu enerji konusunda ve yenilebilinen enerjiler konusunda danɪşma hizmetinde bulunur.

İrtibat: www.energieagentur.nrw.de/schulen

 

Linkler

Evim tasarruf ediyor – Ekonomi, Ortahalliler Sɪnɪfɪ Ve Enerji Bakanlɪğɪ , NRW

www.mein-haus-spart.de

 

Enerji Ajansɪ. NRW

www.energieagentur.nrw.de

 

Alman Enerji Ajansɪ; Geleceğin Evi

www.zukunft-haus.info/de/verbraucher

 

ʺYerinde Danɪşmaʺ Ekonomi Ve Teknoloji Bakanlɪğɪ

www.bafa.de

 

Tüketici Merkezi NRW, Enerji Danɪşmanlɪğɪ

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

 

Alman Federal Çevre Vakfɪ ʺEvi sabitleştirin – istifade edinʺ

www.sanieren-profitieren.de

 

Enerji Tüketiciler Birliği

www.energienetz.de

 

Federal Alman Yapɪ Bakanlɪğɪ, Ulaşɪm, İnşaat ve Kent Gelişimi,

CO2-Bina sağlamlaştɪrma programɪ

www.bmvbs.de

 

Literatür

Tüketici Merkezi (2012). Binalarɪ modernize etme – Enerji tasarrufu.

www.vz-nrw.de/ratgeber ɪsmarlayabilirsiniz.

 

Haas-Arndt,D./ Fred Ranf, F. (2008). Altbauten sanieren- Energie sparen.

www.bine.info

 

Königstein, T. (2007). Ratgeber energiesparendes Bauen. Auf den Punkt gebracht: Neutrale Fachinformationen für mehr Energieeffizienz. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart

 

Alman Enerji Ajansɪ, Tüketiciler için yayɪnlar:

Çeşitli broşürler,Bilgilendirme paketleri; CD'ler

www.zukunft-haus.info/publikationen

 

Enerji Ajansɪ.NRW (2007). Enerjik Bina Sabitleştirilmesi. Eski ev tekrar yenileniliyor.

Download mein-haus-spart/ratgeber altɪnda

 

 

Benzer Konular:

Resim kaynağı

Ev çatɪsɪnda güneş enerjisi sistemi: © Bernd Müller /Bundesumweltministerium

Güneş enerjisi elektrik: © Bernd Müller /Bundesumweltministerium

 

Çeviri

Dilek Dogan-Alagöz